مجموعه شعر «بیم ققنوس» به قلم امیر هوشنگ افتخاری راد از سوی انتشارات پیدایش منتشر شد.

مجموعه شعر «بیم ققنوس» از دو دفتر تشکیل شده است. دفتر اول به‌واقع ادامه دو مجموعه شعر پیش از خود است که در مجموع یک تریلوژی را شکل می‌دهند. روایت این دفتر، روایت تو در تو با عطف به ماسبق است. خواننده هر چه پیش می‌رود، با ارجاعاتی که شعرها به یکدیگر می‌دهند، به درونمایه و مضامین شعرها بیشتر دست می‌یابد. به این ترتیب، شعرها یک منظومه را شکل می‌دهند که هم استقلال خود را دارند و هم روح کلی حاکم بر آنها را ظاهر می‌سازنند. مضامین این دفتر همچون دو مجموعه شعر پیش از خود یعنی «هوا از جسم‌ام عبور می‌کند اما تو عبور نمی‌کنی» و «راه رفتن مرد مرده در دقایق ثانویه یا حرفه: رستگاری» زمان، عشق، مرگ، وفاداری و رستگاری است. ساختار روایت در این شعرها، اگرچه قطعه‌واره است و تا حدی به سیالیت ذهن مجال بروز می‌دهند اما به‌هیچ عنوان در دام پریشان گویی،  شلختگی نسبیّت‌باوری و از هر دری سخنی، نمی‌افتند. ساختار آنها منظومه‌ایست و از همین رو اضافات ذهنی را به خود راه نمی‌دهند.

اما دفتر دوم، یعنی «جریده‌های دی و بهمن» چنانکه شاعر اشاره می‌کند روزانه مانند یک دفتر یادداشت نوشته شدند. مضامین کلی انسان با زندگی روزمره او توام شده است تا شاعر قادر سازد که لابه‌لای شعرها، زندگی خود را بگنجاند. او بر آن است که مجموعه شعر را تا «آن صدای مهیب» که مقارن است با انقلاب و تولد خود او روایت کند. شاعر با بازگذاشتن جریان سیال ذهن، به خاطره محو شده و مدفون مجال بروز می‌دهد. گفتنی است زمان در این مجموعه شعرها نقش برجسته‌ای دارد.

پیش از این کتاب «مخلوقات یا ماین کامپف» توسط همین نویسنده از انتشارات پیدایش به بازار آمده بود.

«بیم ققنوس» در 140 صفحه و قیمت 16000 تومان در کتابفروشی ها عرضه می شود.