كتاب «مثلث های موازی» از مجموعه‌‌ی رمان بزرگسال برای نخستین بار توسط انتشارات پیدایش منتشر شد.

در خلاصه‌ی«مثلث های موازی» كه به قلم مژده سالار كیا نوشته شده آمده است:« آن زمان هنوز آقای ابعاد صدایش نمی كردم.این اسم را خودم برایش انتخاب كرده ام.همیشه دنبال شناخت زن ها از همه‌ی ابعاد بوده.خودش هم خبر ندارد كه هیچ وقت حتی توی تنهایی هایم اسمش توی كله ام نچرخیده.استاد گفته بود:«این هم دوست تازه من و جانشین تو»توی ذهنم دنبال یك اسم می گشتم اما همه اش نام تو می آمدتوی ذهنم.آن روز  حتی اسم آقای ابعاد را هم رویش نگذاشته بودم ،اسمی كه خودش هنوز هم از آن خبر ندارد .مهم هم نیست .می شود با بعضی از آدم ها سال ها زندگی كرد حتی یك بار هم آنها را به اسم صدا نزد.مثل مامان.هیچ وقت اسم بابا را نمی گفت.اگر شناسنامه ام نبود هیچ وقت اسمش  را نمی فهمیدم.اسم بابا فقظ وقتی داشتم فرمی را پر می كردم به دردم خورده بود.تا وقتی كسی را به نام صدا نكنی برایت مهم نمی شود.»

تازه ترین عنوان از مجموعه‌ی رمان بزرگسال انتشارات پیدایش در كتابفروشی ها به قیمت 16000تومان عرضه می شود.